*

JOURNEY / reflection ~中国・西藏・尼泊尔~
摄影师・星川洋助遇见的亚洲风景、人。悠久时光。

摄影:星川洋助( Yohsuke Hoshikawa )

*

中国、理塘(Litang)

*

西藏自治区、纳木错(Nam-co)

*

西藏自治区、纳木错(Nam-co)

*

西藏自治区、拉萨(Lhasa)

*

西藏自治区、纳木错(Nam-co)

*

西藏自治区、拉萨(Lhasa)

*

西藏自治区、日喀则(Shigatse)

*

西藏自治区、拉萨(Lhasa)

*

西藏自治区、纳木错(Nam-co)

*

西藏自治区、纳木错(Nam-co)

*

尼泊尔、Jomsom

*

中国、理塘(Litang)

*

尼泊尔、Thorang-Phedi

*

尼泊尔、Muktinath

*

尼泊尔、Ghorepani

*

尼泊尔、Chame

*

尼泊尔、Pokhara